Κύκλος συζητήσεων | Νέες & νέοι επιστήμονες:
Εμπόδια & προοπτικές (19 & 25 Μαΐου 2021)
Marco D'Eramo / Επιστήμονες ή ειδικοί; ΑΠΕ και χωροταξικός σχεδιασμός.
Προϋποθέσεις μιας συναινετικής και
δίκαιης μετάβασης (video/παρεμβάσεις)

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου