📌 Μελέτη | Η ζώνη της επισφάλειας στην Ελλάδα.
Εμπειρίες και προτάσεις πολιτικής.
Νίκος Αστρουλάκης | Από τα Προγράμματα Προσαρμογής
στο Ταμείο Ανάκαμψης
Juliet Webster | Ψηφιακή εργασία: έμφυλοι διαχωρισμοί, έμφυλες
σχέσεις, έμφυλες προοπτικές –Digital work: Gender divisions,
gender relations, gender perspectives

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου