Διαδικτυακό συνέδριο
Left Theory for the 21st century – II
Εκλογικές Τάσεις #6
(Δεκέμβριος 2020)
"Με ευρυγώνιο φακό"-
Περιοδική έκδοση για τις
διεθνείς τάσεις (Τεύχος #1/
Δεκέμβριος 2020)

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου