Νίκος Αστρουλάκης | Από τα Προγράμματα Προσαρμογής
στο Ταμείο Ανάκαμψης
Εκλογικές Τάσεις # 8 - Ιούλιος 2021 Juliet Webster | Ψηφιακή εργασία: έμφυλοι διαχωρισμοί, έμφυλες
σχέσεις, έμφυλες προοπτικές –Digital work: Gender divisions,
gender relations, gender perspectives

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου