ΑΠΕ και χωροταξικός σχεδιασμός.
Προϋποθέσεις μιας συναινετικής και
δίκαιης μετάβασης (video/παρεμβάσεις)
Διεθνής Ημερίδα | Το κράτος, η εξουσία και
η επανάσταση : επικαιρότητα και
ανεπικαιρότητα της σκέψης του Ν. Πουλαντζά
Μελέτη | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Χωροταξικός Σχεδιασμός

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου