Χρήστος Μαντάς / “Εν μέσω πανδημίας : Πέντε σκέψεις και ερωτήματα για τη νέα εποχή και ένα επιμύθιο”

Στο άρθρο του με τίτλο “Εν μέσω πανδημίας : Πέντε σκέψεις και ερωτήματα για τη νέα εποχή και ένα επιμύθιο” ο Χρήστος Μαντάς – αξιοποιώντας έννοιες όπως ο “φόβος”, ο “έλεγχος”, αλλά και η επαναοριοθέτηση του “‘έξω” και του “μέσα” – περιγράφει τις συνέπειες της παγκόσμιας “παύσης” που έχει επιβληθεί και την παλινδρόμηση προς άλλες καταστάσεις και εποχές που αυτή συνεπάγεται σε πολλά επίπεδα της ζωής μας, αλλά και τα ανοιχτά ερωτήματα για την επόμενη μέρα και τις αξίες της.

 

Download (PDF, Unknown)