Υπόμνημα των Ευρωπαίων Οικονομολόγων 2016

για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη

Κυκλοφόρησε το νέο Υπόμνημα των Ευρωπαίων Οικονομολόγων με τίτλο: «Για την αντιμετώπιση των Πολλαπλών Κρίσεων στην Ευρώπη: Μια Ατζέντα για τον οικονομικό μετασχηματισμό, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία»

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο σκοπός του Υπομνήματος είναι η συνοπτική παρουσίαση και κριτική αποτίμηση των βασικών οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα, το Υπόμνημα δίνει έμφαση στην επιτακτική ανάγκη της προώθησης μιας εναλλακτικής πρότασης για μια οικονομική πολιτική που θα βασίζεται στις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Κεντρική θέση στο φετινό Υπόμνημα κατέχει η διαπίστωση ότι στην τρέχουσα συγκυρία πολλές χώρες της Ε.Ε. έρχονται αντιμέτωπες με ένα περιβάλλον συνεχιζόμενου χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης και διαρκούς υφεσιακής πίεσης το οποίο οδηγεί στην εμβάθυνση των διαιρέσεων τόσο μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε., όσο και μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Αυτές οι αποκλίσεις δεν αντανακλώνται μόνο στους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες, αλλά και στο πολιτικό επίπεδο με την ανάδειξη του ηγεμονικού ρόλου συγκεκριμένων χωρών, όπως η Γερμανία, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συνολικής πολιτικής για την Ε.Ε. και με την κυρίαρχη θέση ορισμένων ομάδων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, γίνεται ειδική αναφορά στην ελληνική εμπειρία που αναδεικνύει ξεκάθαρα τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ πολιτικής και οικονομίας στην Ε.Ε. και εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας. Υπό αυτήν την έννοια, μια συζήτηση εναλλακτικών προτάσεων για την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη την υποκείμενη πολιτική διαδικασία και τον συνεπαγόμενο περιορισμό της δημοκρατίας στην Ε.Ε. σήμερα.

Το Υπόμνημα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.euromemo.eu, στην οποία μπορούν να αποσταλούν δηλώσεις στήριξης της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Οικονομολόγων

Εδώ, μπορείτε να βρείτε την περίληψη του υπομνήματος:
Περίληψη Υπόμνημα 2016 20 01 2016