ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΩΝ του ΙΝΠ


Για τη λειτουργία των «πρωτοβουλιών

φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς»

και τη συνεργασία τους με το Ινστιτούτο


Στο άρθρο 4 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου προβλέπεται η θέσμιση και των «φίλων του Ινστιτούτου». Καθορίζεται ο χαρακτήρας του θεσμού και η σχέση τους με το Ινστιτούτο. Τέλος, προβλέπεται και η εκδοχή τυχόν διαγραφής ορισμένων «φίλων του Ινστιτούτου» από την κατάσταση «φίλων του Ινστιτούτου», που ορίζεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού του Ινστιτούτου.

Στο άρθρο 11 εξάλλου του Κανονισμού του Ινστιτούτου προβλέπεται η συγκρότηση «πρωτοβουλιών φίλων του Ινστιτούτου», ήτοι συλλογικοτήτων από «μέλη» και «φίλους» του Ινστιτούτου που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών, των αρχών και των κανόνων λειτουργίας του Κανονισμού του Ινστιτούτου.

Οι «Πρωτοβουλίες Φίλων του Ινστιτούτου» λειτουργούν εκτός της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, δεδομένου ότι οι δράσεις του Ινστιτούτου στην Αθήνα καλύπτονται από το σχετικό προγραμματισμό των Κεντρικών του Οργάνων. Πάντως, παραμένουν προς διευκρίνιση τα όρια της ευρύτερης περιφέρειας των Αθηνών που καλύπτονται από τις δραστηριότητες των Κεντρικών Οργάνων.

Οι «Πρωτοβουλίες Φίλων του Ινστιτούτου» λειτουργούν με σχετική αυτονομία, τόσο ως προς τη δομή τους (σύνθεση και εκλογή του συντονιστικού οργάνου και άλλων τυχόν ομάδων εργασίας), όσο και τον προγραμματισμό, τη λειτουργία και τις δραστηριότητές τους.

Είναι αυτονόητο, ότι οι «Πρωτοβουλίες Φίλων του Ινστιτούτου» καλούνται να μετέχουν και στις γενικότερες δράσεις του Ινστιτούτου, που αποφασίζονται από τα κεντρικά του όργανα. Τέλος, οι «Πρωτοβουλίες Φίλων του Ινστιτούτου» δεσμεύονται στα ακόλουθα:

Πρώτο: αποδέχονται τον Κανονισμό του Ινστιτούτου, τους σκοπούς, τις αρχές και λειτουργίες του, όπως αυτές διατυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και τη Διακήρυξη του Ινστιτούτου.

Δεύτερο: Η ίδρυση της «Πρωτοβουλίας Φίλων του Ινστιτούτου» κηρύσσεται σε συνεργασία και με εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.

Τρίτο: το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου ενημερώνεται για τη σύνθεση της «Πρωτοβουλίας Φίλων του Ινστιτούτου», ώστε να τηρείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 του Κανονισμού του Ινστιτούτου «Κατάσταση φίλων του Ινστιτούτου». Στην «κατάσταση φίλων του Ινστιτούτου» θα παρέχονται και βασικές πληροφορίες για τα μέλη της «Πρωτοβουλίας Φίλων του Ινστιτούτου» (επάγγελμα, επιστημονική ιδιότητα κλπ).

Τα στοιχεία αυτά θα διευκολύνουν τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη και φίλους του Ινστιτούτου πανελλαδικά (ενημέρωση για τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου – ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων – κοινές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες – αμοιβαία βοήθεια κ.ο.κ.).

Τέταρτο: Η αυτονομία των «Πρωτοβουλιών Φίλων του Ινστιτούτου», των απόψεων και δραστηριοτήτων τους, είναι δεδομένη, στο πλαίσιο πάντα των αρχών, θέσεων και δράσεων του Ινστιτούτου, όπως αυτά συνάγονται από την Διακήρυξη και τον Κανονισμό του.

Πέμπτο: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, εφόσον τυχόν γεννηθεί θέμα σοβαρής διάστασης απόψεων με ορισμένη «Πρωτοβουλία Φίλων του Ινστιτούτου», μετά από διάλογο και σοβαρή προσπάθεια υπέρβασης των σχετικών προβλημάτων, εάν τυχόν αυτή δεν ευοδωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του μπορεί να αποφασίσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Κανονισμού του Ινστιτούτου, ότι η δραστηριότητα ή και οι βασικές κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές αρχές ορισμένου μέλους «Πρωτοβουλίας Φίλων του Ινστιτούτου» ή και της συγκεκριμένης «Πρωτοβουλίας Φίλων του Ινστιτούτου» ως συλλογικότητας, βρίσκονται σε διάσταση προς τις αρχές, τους σκοπούς και της λειτουργία του Ινστιτούτου και να αποφασίσει τη διακοπή της συνεργασίας του με την αντίστοιχη «Πρωτοβουλία Φίλων του Ινστιτούτου» ή το αντίστοιχο μέλος της.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται σε ανάκληση είτε με νεώτερη απόφασή του είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ινστιτούτου.

Έκτο: Οι σχέσεις του Ινστιτούτου με τους «φίλους» και τις «Πρωτοβουλίες Φίλων του Ινστιτούτου» διαμορφώνονται δια μέσου της διαρκούς συνεργασίας και κοινών δράσεων, του διαλόγου και της έρευνας, στο πλαίσιο της Διακήρυξης και του Κανονισμού του Ινστιτούτου, με σεβασμό των διαφορετικών απόψεων και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών στο πλαίσιο που δραστηριοποιείται η «Πρωτοβουλία Φίλων του Ινστιτούτου» ή και προσωπικά οι «Φίλοι» του Ινστιτούτου.